หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
 
 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมขอบข่ายงานด้านการบริการแก่ประชาชนได้แก่ งานธุรการ งานวางแผนพัฒนา งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร งานส่งเสริมอาชีพ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาประชาชนในพื้นที่
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างสถาบันครอบครัวที่แข็งแรง ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ให้มีความอยู่ดี มีสุข ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล รวมถึงพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่และเจริญก้าวหน้าขึ้นไปในทุกๆ ด้านอย่างครอบคลุม
 
 
บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
 
เป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทศบาล โดยดำเนินงานที่มีหน้าที่
ด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและการเงินจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ อีกทั้งงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ซึ่งงบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บ
ก็จะนำไปจัดสรรและพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างเป็นสุข
 
 
บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
 
เป็นส่วนที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การก่อสร้าง การวางผังพัฒนาเทศบาล การกำหนดแนวเขต การดูแลตรวจสอบที่สาธารณะ การปรับปรุงถนน ขุดลอกคูคลอง ระบบ ระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา รวมถึงการให้ปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา ซึ่งนับได้เป็นที่ทำงานหนักและตรากตรำยิ่ง
เพื่อความสุขสบายของประชาชนอย่างแท้จริง
 
 
บทบาทหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
เป็นส่วนที่มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบงานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน งานการศึกษาปฐมวัย งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา และงานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตและชุมชน และอนาคตของเด็กและเยาวชนไทย รวมถีงประชาชนทุกคน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง และความสมานฉันท์ ดังเช่น กิจกรรมด้านการกีฬา กิจกรรมประเพณีศาสนา และวัฒนธรรมต่างๆ ที่สืบทอดกันมาอย่างมีคุณค่า และน่าอนุรักษ์ยิ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง
มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี
  ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
  มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
  รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
  สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย
  สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
 
 
บทบาทหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชนการพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ชุมชนการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
บทบาทหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบในด้านงานสาธารณะสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ คอยให้คำแนะนำ และแจ้งข่าวสารด้านสาธารณสุขที่จำเป็นแก่ประชาชน และให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งสำคัญมากต่อสุขภาพชีวิตของประชาชน
 
 
บทบาทหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องแลเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
   
ติดต่อหน่วยงาน
   

เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72220

โทรศัพท์ : 035-446-510

โทรสาร : 035-446-511
LINK เพิ่มเติม
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
 
  Copyright © all right reserved
     
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
    จำนวนผู้เข้าชม 438,810 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2567
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร 061-956-2515
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10