หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
 
 
ขุนพัดเพ็ง เป็นชาวกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางล่องเรือ
มาพร้อมกับบุตรสาวชื่อว่าโสม ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อยมาทางทิศตะวันตก จนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีความอุดมสมบรูณ์ ด้านทิศตะวันตกเป็นป่า ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ขุนพัดเพ็ง จนได้ลงหลักปักฐาน ณ ที่แห่งนี้
ต่อมาขุนพัดเพ็งเห็นว่าควรที่จะขุดสระกักน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
และเลี้ยงเป็ด จึงได้ประกาศหาชายใดรับอาสามาขุดสระน้ำดังกล่าว
  จะยกบุตรสาวให้เป็นภรรยา แต่ต่อมาไม่มีผู้ใดอาสามาขุดสระ ขุนพัดเพ็งจึงลงมือขุดสระด้วยตนเอง และลูกสาวก็ไม่ได้แต่งงาน ต่อมาขุนพัดเพ็งก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนันคนแรกของตำบลสระยายโสม และด้วยบริเวณดังกล่าวดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดี สระแห่งนี้จึงสามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี ต่อมาเมื่อชาวบ้านและคนที่สัญจรผ่านไปมา จึงได้อาศัยน้ำที่สระยายโสม จึงเรียกกันติดปากว่า สระยายโสม ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาจึงเรียกกันว่าบ้านสระยายโสม และเป็นตำบลสระยายโสมมาตราบจนปัจจุบัน
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
 
ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะการปกครองท้องถิ่นเป็น 2 รูปแบบ คือ เทศบาลตำบลสระยายโสม และองค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม จัดตั้งตามประกาศของ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และเนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม มีรายได้ไม่รวมเงินทุนอุดหนุน อีกทั้งมีสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มมากขึ้น
  เห็นว่ามีคุณสมบัติตามมาตรา 7,9 และ 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546) จึงเห็นสมควร จัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสมเป็นเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม จนได้รับการประกาศจัดเป็น "เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง" ตั้งแต่ในวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เป็นต้นมา
  เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
  สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตำบลสระยายโสม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลสระยายโสม ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2500 และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลสระยายโสม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ดังนั้นการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม เป็น เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง จึงเป็นการแก้ปัญหาการใช้ชื่อทับซ้อนกัน อีกทั้งการใช้ชื่อ "ขุนพัดเพ็ง" เป็นชื่อเทศบาลจุดประสงค์เพื่อ
    เป็นเกียรติประวัติแก่บุคคล ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราษฎรและชุมชนในอดีตกาลมา คือขุนพัดเพ็ง ซึ่งเป็นกำนันคนแรกของตำบลสระยายโสม
    เพื่อมิให้ประชาชนเกิดความสับสน ในการมาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาล เนื่องจากเทศบาลทั้งสองแห่ง
อยู่ในตำบลเดียวกัน
    เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง ในการรำลึกถึงคุณงามความดีของบุคคล และพร้อมที่จะร่วมกันสร้างสรรค์คุณงามความดีให้เกิดแก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติสืบไป
 
ที่ตั้ง
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออู่ทองไปทางทิศใต้ตามทางหลวง รถยนต์หมายเลข 321 ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 32.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,325 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
แผนที่
 
ทต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี อบต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ทต.จรเข้สามพัน
อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
บ้านคลองตัน
บ้านโช่ง
บ้านโป่ง
บ้านบ่อคู่
บ้านสระยายโสม
บ้านดอนเขว้า
บ้านหนองยายทรัพย์
บ้านหนองแกเจริญ
บ้านบ่อปั้น
บ้านรางยาว
ทต.บ้านดอน
อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
อบต.สระพังลาน
อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
อบต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี อบต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 
จำนวนประชากร
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,407 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 2,696 คน คิดเป็นร้อยละ 49.86
  หญิง จำนวน 2,711 คน คิดเป็นร้อยละ 50.14
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,703 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 166.36 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านดอนเขว้า 129 120 249 97
2 บ้านบ่อปั้น 164 177 341 136
3 บ้านสระยายโสม (บางส่วน) 95 86 181 141
4 บ้านโช่ง (บางส่วน) 68 64 132 71
5 บ้านโป่ง 551 519 1,070 265
6 บ้านคลองตัน 521 562 1,083 342
7 บ้านหนองยายทรัพย์ 544 523 1,067 278
8 บ้านหนองแกเจริญ 201 190 391 133
9 บ้านรางยาว 174 176 350 93
10 บ้านบ่อคู่ 249 294 543 165
รวม 2,696 2,711 5,407 1,703
 
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
   
ติดต่อหน่วยงาน
   

เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72220

โทรศัพท์ : 035-446-510

โทรสาร : 035-446-511
LINK เพิ่มเติม
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
 
  Copyright © all right reserved
     
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
    จำนวนผู้เข้าชม 438,727 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2567
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร 061-956-2515
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10