หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
อำนาจหน้าที่
 
 

 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามบทบัญญัติ มาตรา 50 และ มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามบทบัญญัติ มาตรา 50 และ มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
          (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
          (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
                   (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจรจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
          (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
          (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลพัฒนาเด็กเล็ก
          (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
          (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
  
          การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด
  
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
          (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
          (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
          (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
          (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
          (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
          (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
          (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
          (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
          (9) เทศพาณิชย์
  
          อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  
มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
          (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
          (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
          (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
          (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
          (5) การสาธารณูปการ
          (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
          (7) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน
          (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
          (9) การจัดการศึกษา
          (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
          (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
          (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
          (14) การส่งเสริมกีฬา
          (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
          (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
          (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
          (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
          (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
          (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
          (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
          (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
          (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณูปโภค สถานอื่น ๆ
          (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          (25) การผังเมือง
          (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
          (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
          (28) การควบคุมอาคาร
          (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ม.ค. 2567 เวลา 15.10 น. โดย คุณจรุงใจ สระทองจุติ

ผู้เข้าชม 203 ท่าน

 
 
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
   
ติดต่อหน่วยงาน
   

เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72220

โทรศัพท์ : 035-446-510

โทรสาร : 035-446-511
LINK เพิ่มเติม
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
 
  Copyright © all right reserved
     
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
    จำนวนผู้เข้าชม 438,662 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2567
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร 061-956-2515
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10